بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 189,417 88.9 83,870 74.26 87,807 77.29 76,616 74.4
اوراق مشارکت 10,799 5.07 24,546 21.73 21,314 18.76 17,370 16.87
سپرده بانکی 996 0.47 1 0 1 0 0 0
وجه نقد 1,087 0.51 258 0.23 399 0.35 264 0.26
واحد صندوق
سایر دارایی ها 10,369 4.87 4,265 3.78 4,087 3.6 8,735 8.48
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 89,293 41.91 39,290 34.79 41,825 36.82 39,288 38.15