بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 196,134 89.35 77,278 85.4 79,105 82 74,816 75.62
اوراق مشارکت 9,942 4.53 9,577 10.58 12,531 12.99 22,150 22.39
سپرده بانکی 1,051 0.48 109 0.12 279 0.29 1,520 1.54
وجه نقد 1,143 0.52 395 0.44 765 0.79 69 0.07
سایر دارایی ها 10,706 4.88 3,133 3.46 3,788 3.93 381 0.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 92,458 42.12 36,261 40.07 38,390 39.8 37,400 37.8