نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 198,503 89.52 241,014 88.27 213,660 82.67 182,048 71.53
اوراق مشارکت 11,504 5.19 22,774 8.34 29,704 11.49 48,248 18.96
سپرده بانکی 804 0.36 5 0 5 0 5 0
وجه نقد 1,202 0.54 2,726 1 2,775 1.07 2,717 1.07
واحد صندوق 205 0.09 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 9,513 4.29 6,537 2.39 12,317 4.77 21,501 8.45
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 90,039 40.61 95,251 34.88 85,517 33.09 70,176 27.57