بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 193,555 89.2 80,421 78.8 81,247 74.92 79,426 74.7
اوراق مشارکت 10,260 4.73 18,179 17.81 25,021 23.07 24,465 23.01
سپرده بانکی 1,035 0.48 269 0.26 122 0.11 2 0
وجه نقد 1,119 0.52 299 0.29 55 0.05 13 0.01
سایر دارایی ها 10,550 4.86 2,888 2.83 1,999 1.84 2,420 2.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 91,254 42.05 38,250 37.48 37,982 35.02 36,421 34.25