نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا 73,000 %73.00
2 كارگزاري بورس بهگزين 25,000 %25.00
3 مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن 1,000 %1.00
4 شرکت سبد گردان سینا 1,000 %1.00