نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید دوره پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین

دوره پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین از تاریخ ٩٢/١٢/١٧ لغایت ٩٢/١٢/٢١ تمدید گردید.