نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

پيرو دعوتنامه های به شماره ٠٢٣٠/٩٢ و  مورخ ١٦/٠٢/١٣٩٢ جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاری مشترک سينا با حضور ١٠٠% صاحبان واحد ممتاز در ساعت ١٤ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزين روز  يکشنبه ٢٩/٠٢/١٣٩٢ تشکيل گرديد.

١- حاضرين در جلسه:

سرکار خانم اسماء دزفولی به نمايندگی ازشرکت مادر تخصصی مالی و سرمايه گذاری سينا
آقای محمدعلی پروانه به نمايندگی از شرکت مديريت سرمايه گذاری کوثر بهمن(
آقای محمد مهدی ناسوتی فرد به نمايندگی از شرکت کارگزاری بورس بهگزين
آقای مهدی علی بيگی به نمايندگی از سازمان بورس اوراق بهادار  
آقای نيما جناب به نمايندگی از موسسه حسابرسی ايران مشهود
آقای علی اصغر نجفی مهری به نمايندگی از موسسه حسابرسی آزمون سامانه

٢- انتخاب هيأت رئيسه مجمع:
پس از حصول کليه شرايط قانونی وفق مقررات, هيأت رئيسه مجمع به اتفاق آراء به شرح ذيل انتخاب گرديد:

نام و نام خانوادگی سمت
آقای محمد مهدی ناسوتی فرد رئيس جلسه
آقای مهدی علی بيگی ناظر جلسه
آقای نيما جناب ناظر جلسه
آقای حميد سيدجراحی منشی جلسه
٣- قرائت دستور جلسه:
الف: استماع گزارش حسابرس محترم موسسه حسابرسی آزمون سامانه.  
ب: استماع گزارش نماينده مدير صندوق در رابطه با عملکرد صندوق سرمايه گذاری مشترک سينا.
ج: بررسی و تصويب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ١٠/١١/١٣٩١
د:انتخاب روزنامه کثيرالانتشار
ه: ساير مواردی که در صلاحيت مجمع می باشد.
٤- مصوبات مجمع:
پس از استماع گزارش حسابرس محترم و گزارش مدير صندوق تصميمات زير اتخاذ گرديد:
الف: صورتهای مالی(ترازنامه, و صورت سود و زيان) صندوق برای سال مالی منتهی به ١٠/١١/١٣٩١ بررسی ومصوب گرديد.
ب: روزنامه دنيای اقتصاد به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعيين شد