نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

آگهی دعوت به  مجمع صندوق سرمايه گذاری مشترک سينا

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمايه گذاری مشترک سينا دعوت می گردد تا روز يکشنبه مورخ ٢٩/٠٢/١٣٩١ ساعت ١٤ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزين به آدرس تهران- خيابان احمد قصير- خيابان دوازدهم- شماره ٧- طبقه دوم به منظور حضور در مجمع صندوق سرمايه گذاری مشترک سينا حضور يابند.
لازم به ذکر است که نماينده اشخاص حقوقی دارنده واحدهای ممتاز می بايست معرفی نامه ارائه نمايند.