نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

مجمع صنوق مشترک سینا در ساعت ١٤ روز شنبه مورخ ٢٧/٠٨/١٣٩١ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بورس بهگزین با حضور کلیه صاحبان واحدهای ممتاز صندوق مشترک تشکیل گردید. قابل  ذکر است که با موافقت کلیه صاحبان واحدهای ممتاز مصوب گردید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک به مدت دو سال دیگر یعنی تا ٣٠/١١/٩٣ تمدید گردد.