نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سرمایه ٢٥٠ درصدی خکاوه

شرکت سایپا دیزل با ٦٠ میلیارد تومان سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ٢٢ آبان ٩١ با افزایش سرمایه ٢٥٠ درصدی موافقت کرد و بنابراین سرمایه شرکت پس از این مبلغ ٢١٠ میلیارد تومان خواهد بود. سایپا دیزل که علت این افزایش سرمایه را اصلاح ساختار مالی عنوان کرده در نظر دارد ساختار نسبت جاری و همچنین حقوق صاحبان سهام را اصلاح کرده و از شمول ماده ١٤١ اصلاحیه قانون تجارت خارج شود. گفتنی است"خکاوه" در سال مالی منتهی به اسفند ٩١ با سرمایه ٦٠ میلیارد تومان برای هر سهم مبلغ ٢٢٠ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده و این در حالی است که برای مواد اولیه وارداتی ٩٧ درصدی در ٣ماهه اول نرخ هر یورو را ١٥٦٠٦ ریال لحاظ نموده و زیانی معادل ١٣٢ ریال برای هر سهم محقق کرده است.