نصب همراه صندوق fundMobileApp

روند افزایش سود حفاری

شرکت حفاری شمال که امسال در اولین پیش بینی سال مالی ٩١ خود با افزایش ٣٨ درصد نسبت به سال مالی قبل مبلغ ٤٨٨ ریال به ازای هر سهم پیش بینی نموده بود، در تازه ترین گزارش خود با تعدیل مثبت آنرا به ٥٢٨ ریال افزایش داده و موفق گردیده در نیمه نخست سال ٢٥٧ ریال معادل ٤٩ درصد آنرا پوشش دهد.

صورت های مالی ٦ ماهه شرکت نشان از رشد ٣٢ درصدی فروش، کاهش ٧ درصدی سود ناخالص، کاهش ٢٠ درصدی سود عملیاتی و افزایش ٣٨ درصدی سود هر سهم پس از کسر مالیات دارد که دلیل عمده رشد سود ناشی از خالص درآمدهای متفرقه (اثر تسعیر نرخ ارز) می باشد.

شایان ذکر است شرکت نرخ برابری ارز را برای یورو و دلار به ترتیب ٢٣ هزار و ١٧ هزار ریال محاسبه نموده است