نصب همراه صندوق fundMobileApp

ثبت افزایش سرمایه بانک سینا

بانک سینا در آخرین گزارش خود اعلام کرده افزایش سرمایه ٢٠٠ میلیارد تومانی تصویب شده مجمع عمومی فوق العاده مورخ ٢٧ تیر ٩١ از محل اندوخته را در تاریخ ٢٦ مهر در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده است.

"وسینا" در مجمع عمومی سال مالی ٩١ برای هر سهم مبلغ ٤١١ ریال عایدی خالص و ٣٤٥ ریال عایدی نقدی به تصویب رسانده که در مرداد و شهریور ٩١ سود نقدی هر سهم را به سهامداران حقیقی و حقوقی در شعب خود پرداخت کرده است.

این بانک برای سال مالی منتهی به اسفند ٩١ براساس عملکرد ٣ ماهه با پوشش ٢٣ درصدی سود تسهیلات اعطایی، ٣٤ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها و ٢٢ درصدی هزینه های اداری و عمومی برای هر سهم مبلغ ٢٨٢ ریال عایدی خالص در نظر گرفته که ٥٢ درصد از آن را در دوره مورد بررسی محقق کرده است.

گفتنی است هیأت مدیره بانک سینا در نظر دارد ١٠٠ درصد از سود قابل تقسیم برآورد شده سال مالی ٩١ را پس از کسر کسورات قانونی جهت تقسیم به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.