نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1400/01/08
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/11/13در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1400/01/08
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/11/13 1399/11/13
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/13( اصلاحیه) 1399/11/13
اصلاحیه لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/11/12 1399/11/13
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/11/12 1399/11/12
آگهی دعوت به مجمع موسسین صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید سینا مورخ 1399/11/18 1399/11/12
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/11/12 1399/11/12
تاییدیه سازمان در خصوص تغییر رکن متولی 1399/10/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/09/18 در خصوص تغییر متولی 1399/09/23
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/09/18 1399/09/18
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/18 1399/09/08
تاییدیه سازمان در خصوص تجزیه واحد های صندوق ( اصلاحیه) 1399/07/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/05 در خصوص تجزیه واحد صندوق( اصلاحیه) 1399/07/19
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/05 1399/07/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/04 در خصوص تمدید فعالیت صندوق (اصلاحیه) 1399/07/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/04 در خصوص تغییر در هزینه نرم افزار (اصلاحیه) 1399/07/19
تاییدیه سازمان در خصوص اصلاح هزینه نرم افزار 1399/06/19
تاییدیه سازمان در خصوص تجزیه واحد های صندوق 1399/06/19
تاییدیه سازمان در خصوص تمدید مجوز فعالیت تا 1399/11/15 1399/06/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/04 در خصوص تغییر در هزینه نرم افزار 1399/05/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/04 در خصوص تمدید فعالیت صندوق و تجزیه واحد های صندوق 1399/05/11
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/05/04 1399/05/04
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/05/04 1399/05/04
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی مورخ 1399/05/04 1399/04/24
تاییدیه سازمان در خصوص تمدید مجوز فعالیت تا 1399/05/15 1399/04/01
تاییدیه سازمان درخصوص تصویب صورتهای مالی مجمع مورخ 1399/02/16 1399/03/10
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/02/16 1399/03/07
تاییدیه سزمان در خصوص هزینه حق الزحمه حسابرس 1399/03/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/16 در خصوص هزینه حق الزحمه حسابرس 1399/03/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/16 در خصوص تصویب صورتهای مالی 1399/03/07
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/02/30 1399/03/03
صورتجلسه مورخ 1399/02/30 1399/03/03
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/02/30 1399/02/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/2/30 1399/02/20
لیست حاضرین مجمع مورخ 1399/02/16 1399/02/16
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/10 در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1399/02/16
آگهی دعوت مجمع صندوق مورخ 1399/02/16 1399/02/06
تاییده سازمان در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ 1399/05/15 1398/11/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/11 1398/10/18
لیست حاضرین مجمع مورخ 1398/10/11 1398/10/14
آگهی دعوت مجمع مورخ 1398/10/11 1398/10/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/10/11 (تمدید صندوق) 1398/10/02
لیست حاضرین مجمع مورخ 1398/08/14 1398/08/28
تاییده سازمان در خصوص تمدید مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ 1398/11/15 1398/08/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/14 1398/08/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/14 1398/08/27
لیست حاضرین مجمع مورخ 1398/08/14 1398/08/18
آگهی دعوت مجمع مورخ 1398/08/14 1398/08/14
تاییدیه سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع 13980319 (در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق و تغییر متولی صندوق) 1398/04/01
لیست اسامی حاضرین مجمع 1398/03/19 1398/03/22
صورت جلسه مجمع عمومی صندوق سینا مورخ 98/03/19(تمدید صندوق- تغییر رکن و سایر) 1398/03/22
لیست حاضرین مجمع مورخ 1398/03/19 1398/03/19
تاییدیه سازمان در خصوص مجمع صندوق مورخ 1398/01/19 1398/03/13
تاییدیه سازمان درخصوص مجوز تمدید فعالیت و تغییر متولی 1398/03/13
آگهی دعوت مجمع مورخ 1397/03/19 1398/03/13
مجوز تمدید فعالیت صندوق تا 1398/08/15 1398/03/04
تاییدیه سازمان در خصوص هزینه حسابرسی و نرم افزار در مجمع مورخ 1398/01/27 1398/02/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/27 در خصوص هزینه حسابرس و نرم افزار 1398/02/30
لیست حاضرین مجمع مورخ 1398/01/27 1398/02/08
تصمیمات مجمع صندوق مورخ 1398/01/27 1398/02/08
لیست حاضرین مجمع مورخ 1398/01/27 1398/01/27
آگهی دعوت مجمع مورخ 1398/01/27 1398/01/17
تاییده سازمان در خصوص مجمع مورخ 1397/08/06 مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق 1397/12/05
تاییدیه سازمان (درخصوص تغییرات ایجاد شده در مدیران سرمایه گذاری صندوق مشترک سینا ) 1397/11/08
صورتجلسه صاحبان امضاء جدید 1397/10/05
صورتجلسه صاحبان امضاء جدید 1397/10/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/06(تمدید فعالیت صندوق) 1397/08/13
لیست اسامی حاضرین مجمع1397/08/06 1397/08/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/08/06 درخصوص تمدید فعالیت 1397/07/25
تاییدیه سازمان درخصوص مجمع 13970219 در خصوص تغییر کارمزد مدیر 1397/03/12
تاییده سازمان در خصوص مجمع مورخ 13970119 در خصوص تصویب صورتهای مالی -حسابرس-روزنامه و.. 1397/03/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/02/19 1397/02/29
لیست اسامی حاضرین مجمع 1397/02/19 1397/02/22
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/02/19 در خصوص تعیین میزان کارمزد مدیر 1397/02/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/19 1397/02/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/19 1397/01/27
لیست اسامی حاضران مجمع 1397/01/19 1397/01/19
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/01/19 در خصوص تایید صورتهای مالی ، تعیین حسابرس، انتخاب روزنامه و سایر موارد 1397/01/14
صورتجلسه مجمع مورخ 96/12/23 تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق 1397/01/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1396/12/23 درخصوص چگونگی احتساب کارمزد ثبت و نظارت سازمان 1396/12/23
ثبت صورتجلسه مورخ 96/6/1 توسط سازمان بورس بابت تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنما 1396/06/19
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/06/01 1396/06/06
لیست اسامی حاضرین مجمع 1396/06/01 1396/06/06
اسامی حاضران مجمع مورخ 1396/06/01 1396/06/01
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1396/06/01 جهت تصمیم گیری نسبت به تغییر هزینه های نرم افزار در امید نامه 1396/05/24
تاییدیه سازمان بورس در خصوص تغییر رقم حسابرس 1396/03/13
تاییدیه سازمان بورس در خصوص صورتجلسه 96/2/30 1396/03/13
ثبت صورتجلسه مجمع 1396/1/19( درخصوص تغییر سقف هزینه نرم افزار ) نزد سازمان بورس 1396/03/06
صورتجلسه مجمع 1396/1/19 درخصوص تغییر سقف هزینه نرم افزار 1396/03/06
صورتجلسه مجمع 1396/02/30 1396/03/01
اسامی حاضران درجلسه مجمع مورخ 1396/02/30 1396/02/31
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1396/2/30 1396/02/20
صورتجلسه مجمع مورخ 96/1/19 1396/01/27
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1396/1/19 1396/01/09
نامه تاییدیه صورت جلسه مجمع 95/10/18 1395/10/26
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سینا95/10/18 1395/10/26
آگهی دعوت به مجمع مورخ1395/10/18 1395/10/12
تاییدیه سازمان در رابطه با تغییر و تایید هزینه حسابرس 13950808 1395/08/08
صورت جلسه مجمع تایید و تصویب هزینه حسابرس 13950620 1395/08/08
صورت جلسه مجمع تغییر رقم قرارداد حسابرس 950617 1395/06/24
آگهی دعوت مجمع 950617 1395/06/07
تاییدیه سازمان ،صورت جلسه ،معرفی نماینده مورخ 29/03/95 بابت تصویب صورتهای مالی 1395/04/13
آگهی دعوت،صورتجلسه ومعرفی نماینده وتاییدسازمان مورخ 11/02/95 امضاصاحبان مجاز 1395/03/26
آگهی دعوت به مجمع مورخ 29/03/95 بابت تصویب صورتهای مالی 1395/03/18
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1395/02/11 بابت تعیین امضا مجاز صندوق 1395/02/06
تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و اعلام نظر در رابطه با صورتجلسه 1394/11/03 1394/12/18
صورتجلسه مورخ 12/11/94 بشماره 94/2159 1394/11/19
تاییدیه سازمان در رابطه با تمدید فعالیت صندوق سینا تا سال 97 1394/11/10
صورتجلسه -جدید- تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری سینا مورخ 1394/08/24 1394/11/10
فهرست اسامی حاضرین مجمع مورخ 03/11/94 صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا 1394/11/03
آگهی دعوت به مجمع صندوق سینا مورخ 01/11/94 1394/10/23
تغییر حسابرس صندوق سینا -تاییدیه سازمان 1394/10/01
صورتجلسه تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری سینا مورخ 1394/08/23 1394/08/30
معرفی نامه های ارکان صندوق در رباطه با مجمع تمدید فعالیت صندوق مورخ 1394/08/23 1394/08/30
صورت جلسه تغییر حسابرس صندوق بشماره 94/1553 مورخ 94/08/12 بدون تایید سازمان 1394/08/20
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سینا 1394/03/17
تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری سینا با تایید سازمان 1394/03/17
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سینا با تاییدیه سازمان بورس 1393/09/18
دررابطه با تغییرات امیدنامه در رابطه با معاملات آتی 1393/06/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا سال منتهی به 1392/11/10 1393/06/11
صورت جلسه و تایید سازمان بورس تغییر متولی 1393/04/30
صورتجلسه و تاییدیه سازمان بورس حذف ضامن نقدشوندگی 1393/04/30
صورت جلسه مجمع کارمزد متولی 1392/12/14
صورتجلسه مجمع صندوق 1392/06/10
مجمع تمدید فعالیت 1392/06/04
صورتجلسه مجمع عادی سالانه 1392/06/04
مجمع مالیات بر ارزش افزوده 1392/06/04