نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1400/02/10 1400/02/20
صورت مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1399/11/10 1400/01/18
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1400/01/10 1400/01/16
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1399/11/10 1399/12/13
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/12/10 1399/12/12
صورت‌هاي مالي دوره مالي 12 ماهه منتهي به 1399/11/10 صندوق سرمايه گذاري مشترک سينا (حسابرسي نشده) 1399/12/06
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/10 1399/11/25
صورت وضعیت پرتفو ماهانه منتهی به 1399/10/10 1399/10/17
گزارش عملکرد حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 1399/08/10 1399/10/10
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/10 1399/09/16
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1399/05/10 1399/09/08
گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 1399/05/10 1399/09/08
صورت وضعیت پرتفو ماهانه منتهی به 1399/08/10 1399/08/12
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/10 1399/07/19
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1399/05/10 1399/07/16
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/10 1399/06/18
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/10 1399/05/20
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/10 1399/05/14
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/10 1399/04/17
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/03/10 1399/03/18
گزارش عملکرد سه ماهه حسابرسي نشده منتهي 1399/02/10 1399/03/07
صورت مالي سه ماهه حسابرسي نشده منتهي 1399/02/10 1399/03/07
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1399/02/10 1399/02/14
گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به 1398/11/10 1399/02/06
صورت مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1398/11/10 1399/02/06
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/10 1399/01/20
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1398/12/10 1398/12/14
صورت وضعیت پورتفوی منتهی به 1398/11/10 1398/12/10
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/11/10 1398/12/10
صورت مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1398/11/10 1398/12/10
صورت وضعیت پورتفو منتهی به 1398/10/30 1398/11/08
صورت وضعیت پورتفو منتهی به 1398/09/30 1398/10/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/08/30 1398/09/09
گزارش عملکرد 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 13980810 1398/09/09
صورت مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 13980810 1398/09/09
صورت وضعیت پورتفو یکماهه منتهی به 1398/07/30 1398/08/04
صورت وضعیت پورتفو منتهی به 1398/06/31 1398/07/09
صورت مالي و گزارش عملکرد حسابرسي شده 6 ماهه منتهي به 1398/05/10 1398/07/09
صورت مالي و گزارش عملکرد حسابرسي شده 6 ماهه منتهي به 1398/05/10 1398/07/09
گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 1398/05/10 1398/06/09
صورت وضعیت پورتفو منتهی به 1398/05/31 1398/06/09
صورت مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 1398/05/10 1398/06/09
صورت وضعیت پورتفو منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
صورت وضعیت پورتفو یکماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
گزارش عملکرد حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 1398/02/10 1398/03/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهانه منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
صورت مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 1398/02/10 1398/03/08
صورت وضعیت پورتفو منتهی به 1398/01/31 1398/02/08
اصلاحیه صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1397/11/10 1398/02/04
صورت وضعیت پورتفو منتهی به 1397/12/29 1398/01/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1397/11/10 1397/12/28
صورت مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1397/11/10 1397/12/28
صورت وضعیت پورتفو منتهی به 1397/11/30 1397/12/14
گزارش عملکرد حسابرسی نشده سالانه منتهی به 1397/11/10 1397/12/11
صورت مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 1397/11/10 1397/12/11
صورت وضعیت پورتفو منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
گزارش ماهانه صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30 آذر1397 1397/10/23
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 30آبان 97 1397/09/13
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره 9ماهه منتهی به 13970810 1397/09/07
صورت مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 13970810 1397/09/07
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 13970730 1397/08/14
گزارش پرتفوی شهریور ماه 1397 1397/07/10
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 1397/05/10 1397/06/27
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1397/05/10 1397/06/27
صورت وضعیت پرتفوی 13970531 1397/06/10
گزارش عملکرد حسابرسی نشده دوره 6 ماهه منتهی به 1397/05/10 1397/06/04
صورت مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به1397/05/10 1397/06/04
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 13970431 1397/05/09
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 13970331 1397/04/09
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 13970231 1397/03/09
صورت مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1397/02/10 1397/03/06
گزارش عملکرد 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1397/02/10 1397/03/06
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 13970131 1397/02/10
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 13961229 1397/01/18
صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به 1396/11/10 1396/12/26
گزارش عملکرد حسابرسی شده سالانه منتهی به 1396/11/10 1396/12/26
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1396/11/30 1396/12/15
گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1396/11/10 1396/12/07
صورت مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به 1396/11/10 1396/12/07
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1396/10/30 1396/12/05
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به 1396/09/30 1396/11/23
صورت مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/08/10 1396/09/08
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/08/10 1396/09/08
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 96/5/10 1396/06/22
گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 96/5/10 1396/06/22
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به تاریخ 1396/5/10 1396/05/30
گزارش عملکرد 6 ماهه (حسابرسی نشده ) منتهی به تاریخ 1396/5/10 1396/05/30
صورت مالی 3 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/2/10 1396/02/31
گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1396/2/10 1396/02/31
صورت مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 13951110 1395/12/25
گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به 13951110 1395/12/25
صورت مالی سالانه (حسابرسی نشده) منتهی به 1395/11/10 1395/12/07
گزارش عملکرد سالانه (حسابرسی نشده) منتهی به 1395/11/10 1395/12/07
گزارش عملکرد منتهی به 10 آبان 1395 1395/09/09
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 10 آبان 1395 1395/09/09
صورت مالی دوره مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 10 مرداد 1395 1395/07/26
صورت مالی دوره مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 10 مرداد 1395 1395/07/25
صورت مالی دوره مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 10 مرداد 1395 1395/07/25
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 10 مرداد 1395 1395/07/25
صورت مالی دوره مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 10 مرداد 1395 1395/07/25
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 10 مرداد 1395 1395/06/06
صورت مالی دوره مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 10 مرداد 1395 1395/06/06
صورت مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 1394/11/10 1395/03/11
صورت مالی دوره سه ماهه میانی منتهی به تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1395 1395/03/08
گزارش عملکرد 10/02/1395 1395/03/08
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 10 مرداد 1394 1395/02/05
گزارش عملکرد 10/11/1394 1394/12/08
صورت مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به 1394/11/10 1394/12/08
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 10 آبان ماه 1394 1394/09/08
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 10 آبان 1394 1394/09/08
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 10 مرداد 1394 1394/06/09
گزارش عملکرد 6 ماهه ابتدای سال 1394 1394/06/09
گزارش عملکرد 10/02/1394 صندوق سرمایه گذاری سینا 1394/03/10
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1394 1394/03/10
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 10 بهمن 1393 1393/12/27
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 10 بهمن ماه 93 1393/12/06
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 10 بهمن ماه 93 1393/12/06
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 10 آبان 1393 1393/09/09
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 10 آبان ماه 1393 1393/09/09
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 10 مرداد 1393 1393/07/16
صورت مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 10 مرداد 1393 1393/06/08
خلاصه عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 10 مرداد 1393 1393/06/05
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 10 مرداد 1393 1393/06/05
گزارش عملکرد 3 ماهه دوره مالی منتهی به 10 اردیبهشت 1393 1393/03/10
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 10 بهمن 1392 1393/03/10
صورت مالی دوره سه ماهه منتهی به تاریخ 10 اردیبهشت 1393 1393/03/10
خلاصه گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا دوره مالی منتهی به 10/11/92 1392/11/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا دوره مالی منتهی به 10/11/92 1392/11/30
صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 10 بهمن 1392 1392/11/27
صورت های مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به تاریخ 10 مرداد 1392 1392/09/11
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 10 آبان ماه 1392 1392/09/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا دوره مالی منتهی به 1392/08/10 1392/09/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا دوره مالی منتهی به 1392/05/10 1392/06/02
دوره شش ماهه میانی منتهی به تاریخ 10 مرداد ماه 1392 1392/06/02
دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به تاریخ 1392/02/10 1392/03/07
سال مالی منتهی به تاریخ 10 بهمن ماه 1391 1392/01/17
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا سال مالی منتهی به 10/11/1391 1391/12/09
سال مالی منتهی به تاریخ 10 بهمن ماه 1391 1391/12/01
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 10 آبان ماه 1391 1391/09/08
دوره دوازده ماهه منتهی به تاریخ 10 بهمن ماه 1390 1391/07/24
دوره شش ماهه میانی منتهی به تاریخ 10 مرداد ماه 1391 1391/06/21
دوره سه ماهه میانی منتهی به تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1391 1391/02/30
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 10 ابان ماه 1390 1390/09/22
دوره شش ماهه منتهی به تاریخ 10 مرداد ماه1390 1390/06/07
دوره سه ماهه منتهی به تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1390 1390/03/18